فرهنگ زندگی

سبک زندگی بخش اصلی یک تمدن است.

فرهنگ زندگی

سبک زندگی بخش اصلی یک تمدن است.

سبک زندگی اسلامی

آخرین نظرات

آداب معاشرت از دیدگاه معصومان علیهم السلام

پنجشنبه, ۹ آذر ۱۳۹۱، ۰۲:۴۸ ب.ظ

آداب معاشرت از دیدگاه معصومان علیهم السلام
«ترجمه کتاب العشره وسائل الشیعه»

این کتاب را رهبری در سخنان اخیر خود در مورد سبک زندگی اسلامی معرفی کرده اند.

شما می توانید این کتاب را از لینک زیر دانلود کنید:

دانلود کتاب العشره نوشته شیخ حرّ عاملى

« فهرست مطالب »

سرآغاز
تذکّر
اجمالى از شرح حال شیخ حرّ عاملى‏
تألیفات شیخ‏
آداب معاشرت در سفر و حضر، و آن مشتمل بر چند باب است‏
۱- باب اول در لزوم معاشرت با مردم از طریق اداى امانت، اقامه شهادت و راستگویى، همچنین در استحباب عیادت مریض و شرکت در تشییع جنازه، و   خوشرفتارى نسبت به همسایگان و خواندن نماز در مسجد
۲- باب استحباب خوشرفتارى با مردم و همسایگان‏
۳- باب چگونگى معاشرت با دوستان مختلف‏
۴- باب استحباب الف- فاصله هر دو نفر (در مجالس) بویژه به اندازه یک ذراع در تابستان. ب- کمک به نیازمندان وضعیفان.
۵- باب استحباب گرامیداشت دوستان و نصیحت کردن آنان‏
۶- باب کراهت اخم کردن بر مردم‏
۷- باب دوست‏یابى و خو گرفتن با دوستان و پذیرفتن اعتراض آنان‏
۸- باب استحباب همنشینى با خردمند بخشنده و دورى از نادان فرومایه‏
۹- باب استحباب مشورت با عاقل‏
۱۰- باب استحباب دیدار و گفتگو با دوستان‏
۱۱- باب استحباب معاشرت با مردم خوب و دوستان قدیمى و اجتناب از معاشرت با بدان‏
۱۲- باب استحباب پذیرفتن نصیحت و معاشرت با کسى که انسان عیب او را مى‏داند به منظور نصیحت کردن او
۱۳- باب استحباب دوستى با کسى که رعایت دوستى را مى‏کند و او را در موقع گرفتارى تنها نمى‏گذارد
۱۴- باب استحباب کمک و یارى دادن دوستان به یک دیگر
۱۵- باب کراهت دوستى با بد کار و نادان و دروغگو
۱۶- باب کراهت شرکت دادن افراد فرومایه و گنهکار در امور
۱۷- باب تحریم همنشینى با دروغگو و گنهکار و بخیل و نادان و قاطع رحم و …
۱۸- باب کراهت همنشینى با فرومایگان و ثروتمندان و گفتگو با زنان‏
۱۹- باب کراهت وارد شدن به مکانهاى تهمت آمیز
۲۰- باب استحباب پرهیز و ترس از زیرکى مؤمن‏
۲۱- باب استحباب مشورت با اشخاص صاحب نظر
۲۲- باب استحباب مشورت با شخص پرهیزگار خردمند و اطاعت از او و کراهت مخالفت با وى‏
۲۳- باب وجوب راهنمایى کسى که تقاضاى مشورت مى‏کند
۲۴- باب جواز مشورت کردن با کسى که مرتبه او پایین‏تر است‏
۲۵- باب کراهت مشورت با زنان و نیکو بودن مشورت با مردان‏
۲۶- باب کراهت مشورت با شخص ترسو، بخیل، آزمند، برده، فرومایه و بدکار
۲۷- باب تحریم همنشینى و دوستى با اهل بدعت‏
۲۸- باب کسانى که معاشرت و سلام کردن بر آنها شایسته نیست‏
۲۹- باب استحباب اظهار دوستى و محبّت نسبت به مردم‏
۳۰- باب استحباب خوشرفتارى و گشاده‏رویى و احترام به مردم و خوددارى از مزاحمت آنان‏
۳۱- مستحبّ است براى کسى که مؤمنى را دوست دارد او را از دوستى خود با خبر کند
۳۲- باب استحباب آغاز کردن سلام قبل از سخن گفتن و استحباب پاسخ ندادن قبل از سلام‏
۳۳- باب لزوم سلام و کراهت ترک آن و وجوب پاسخ سلام‏
۳۴- باب استحباب بلند گفتن سلام و سخن نیکو گفتن‏
۳۵- باب استحباب سلام کردن بر کودکان‏
۳۶- باب حرمت تبعیض بین فقیر و ثروتمند در نحوه سلام کردن و وجوب رعایت مساوات بین آن دو
۳۷- باب استحباب شکرگزارى خدا براى نعمت اسلام و تندرستى‏
۳۸- باب لزوم بلند سلام کردن و پاسخ دادن به نحوى که مخاطب بشنود
۳۹- باب نحوه سلام گفتن و استحباب انتخاب کلمات مناسب‏
۴۰- باب استحباب تکرار سلام تا سه مرتبه در صورت عدم دریافت پاسخ و اجازه ورود
۴۱- باب استحباب مورد خطاب قرار دادن یک مؤمن با ضمیر جمع در موقع سلام کردن و دعا براى او در هنگام عطسه و غیر آن‏
۴۲- عدم استحباب سلام بر کسى که همراه جنازه است یا به نماز جمعه مى‏رود یا در حمّام است‏
۴۳- باب چگونگى پاسخ سلام دادن به حاضر و غایب‏
۴۴- باب استحباب مصافحه با مقیم و در آغوش گرفتن مسافر
۴۵- باب استحباب سلام کردن کوچک بر بزرگ و جمعیّت کم بر جمعیّت زیاد و عابر بر نشسته و …
۴۶- اگر یک نفر از گروهى سلام کند از همه آنها کفایت مى‏کند و نیز کافى است که یک نفر پاسخ دهد
۴۷- کراهت ترک سلام بر مؤمن حتّى در حال تقیّه‏
۴۸- باب جواز سلام کردن مرد بر زن‏
۴۹- باب تحریم سلام کردن بر کفّار و اهل لهو و لعب و امثال آن مگر در حال ضرورت و چگونگى پاسخ دادن به سلام آنان‏
۵۰- باب عدم جواز ورود به خانه غیر بدون اجازه و خبر دادن و سلام کردن و …
۵۱- باب کسانى که رفت و آمد به خانه آنها شایسته است‏
۵۲- باب استحباب سلام کردن هنگام بلند شدن از مجلس‏
۵۳- باب جواز سلام و دعا کردن بر ذمّى در صورت نیاز داشتن به او
۵۴- باب جواز مکاتبه مسلمان با اهل ذمّه‏
۵۵- باب استحباب سلام کردن بر خضر (ع) هر گاه نام وى برده شود
۵۶- باب استحباب چشم پوشى و گذشت نسبت به دوستان‏
۵۷- باب استحباب دعا براى عطسه‏کننده مسلمان‏
۵۸- باب نحوه دعا کردن براى عطسه و پاسخ دادن‏
۵۹- باب جواز دعاى کودک براى زن وقتى که عطسه کند
۶۰- باب استحباب عطسه کردن و کراهت عطسه‏هاى زشت‏
۶۱- باب استحباب تکرار دعاى عطسه‏هاى پى در پى تا سه مرتبه‏
۶۲- باب استحباب «الحمد للّه» گفتن در موقع عطسه‏
۶۳- باب استحباب صلوات بر محمّد و خاندانش براى کسى که عطسه مى‏کند یا مى‏شنود
۶۴- درود بر محمّد (ص) و خاندانش هنگام عطسه، و ذبح حیوانات و جماع مکروه نیست بلکه مستحب است‏
۶۵- باب جواز دعاى عطسه براى ذمّى و دعا براى هدایت وى‏
۶۶- اگر گفتارى با عطسه مقارن باشد جایز است آن عطسه را دلیل بر راستى سخن گوینده دانست‏
۶۷- باب استحباب احترام و بزرگداشت شخص مسنّ مؤمن‏
۶۸- باب استحباب احترام کریم و شریف‏
۶۹- باب کراهت نپذیرفتن تکریم و احترام مانند نپذیرفتن متکا و بوى خوش‏
۷۰- باب استحباب استقبال و بدرقه از مهمان و اطاعت مهمان از صاحب خانه‏
۷۱- کسى که دوستش را براى مطلبى امین دانسته است جایز نیست آن مطلب را بدون اجازه‏اش بازگو کند مگر به عنوان ذکر خیر یا شهادت براى کار حرامى که انجام شده است‏
۷۲- هر گاه سه نفر با هم باشند کراهت دارد دو نفر از آنها در گوشى صحبت کنند
۷۳- باب کراهت قطع کردن سخن مسلمان‏
۷۴- باب استحباب یا کراهت کیفیّت نشستن‏
۷۵- مستحبّ است در مجلس انسان به عنوان تواضع جایى پایین‏تر از شأن خود بنشیند
۷۶- باب استحباب رو به قبله نشستن‏
۷۷- باب کراهت نشستن روبروى خورشید
۷۸- باب استحباب نشستن در خانه غیر در هر جایى که صاحب خانه بخواهد
۷۹- باب استحباب نشستن روى دو پا و در بغل گرفتن زانوها
۸۰- باب استحباب شوخى و خنده کم‏
۸۱- باب کراهت قهقهه زدن و استحباب تبسّم‏
۸۲- باب کراهت خنده بدون علّت‏
۸۳- باب کراهت شوخى و خنده زیاد
۸۴- باب استحباب تبسّم بر چهره مؤمن‏
۸۵- باب استحباب صبر کردن بر اذیّت همسایه و دیگران‏
۸۶- باب وجوب خوددارى از آزار همسایه‏
۸۷- باب استحباب خوشرفتارى با همسایه‏
۸۸- باب استحباب طعام دادن به همسایگان و وجوب آن در صورت ضرورت‏
۸۹- باب کراهت همسایگى با اشخاص بد
۹۰- باب استحباب رعایت حدّ همسایگى که از هر طرف چهل خانه است‏
۹۱- استحباب مدارا کردن با همسفر
۹۲- باب استحباب بدرقه همسفر هنگام جدا شدن هر چند ذمّى باشد
۹۳- باب استحباب نامه نوشتن در سفر و وجوب پاسخ دادن به نامه‏
۹۴- باب استحباب شروع نامه با بسم اللّه و نوشتن آن به بهترین خط
۹۵- باب چگونگى نوشتن عنوان نامه‏
۹۶- باب استحباب آغاز نامه به نام کسى که نامه برایش فرستاده مى‏شود
۹۷- باب استحباب نوشتن «ان شاء اللّه» در نامه هر جا که مناسب باشد
۹۸- باب استحباب خشک کردن خطهاى نامه‏
۹۹- باب عدم جواز سوزاندن کاغذهایى که در آن آیات قرآن یا نام خدا باشد
۱۰۰- استحباب تقسیم وقت بین دوستان به طور مساوى‏
۱۰۱- باب استحباب سؤال کردن از نام و نام خانوادگى و نسب و حال دوست و همنشین‏
۱۰۲- باب کراهت از بین رفتن شرم و حیا بین دوستان‏
۱۰۳- باب انتخاب دوستانى که نمازشان را بموقع مى‏خوانند و نسبت به دوستان نیکى مى‏کنند
۱۰۴- باب استحباب خوشخویى با مردم‏
۱۰۵- باب استحباب انس و الفت با مردم‏
۱۰۶- باب استحباب خوشرفتارى با مردم‏
۱۰۷- باب استحباب خوشرویى و خوش برخوردى‏
۱۰۸- باب وجوب راستگویى‏
۱۰۹- باب استحباب صدق وعده، گرچه یک سال طول بکشد
۱۱۰- باب مستحب بودن حیا
۱۱۱- باب جایز نبودن شرم و حیا داشتن از پرسش کردن در باره احکام دین‏
۱۱۲- باب استحباب عفو و گذشت‏
۱۱۳- باب استحباب عفو از ستمگر، صله رحم، احسان و نیکى …
۱۱۴- باب استحباب فروخوردن خشم‏
۱۱۵- باب استحباب فروخوردن خشم از دشمنان دین در زمان حکومتشان‏
۱۱۶- باب استحباب صبر در برابر حسودان و مانند آن‏
۱۱۷- باب استحباب سکوت، مگر در امور خیر
۱۱۸- باب استحباب سخن گفتن در جایى که سکوت روا نیست‏
۱۱۹- باب وجوب نگهدارى زبان از آنچه که گفتنش روا نیست‏
۱۲۰- باب کراهت گفتار زیاد در غیر ذکر خدا
۱۲۱- باب استحباب مدارا کردن با مردم‏
۱۲۲- باب وجوب ادا کردن حقوق واجب و مستحبّ مؤمن‏
۱۲۳- باب تأکید استحباب رعایت حقّ عالم‏
۱۲۴- باب استحباب لطف و محبّت و به دیدار همدیگر رفتن‏
۱۲۵- باب استحباب پذیرش عذر
۱۲۶- باب استحباب سلام کردن و مصافحه در وقت ملاقات …
۱۲۷- باب استحباب مصافحه و حدود و چگونگى آن‏
۱۲۸- باب آداب استقبال و بدرقه مسافر
۱۲۹- باب حکم کرنش بر بزرگان از قبیل بوسیدن فرش، بر پا خاستن و جلوى آنها دویدن و غیره‏
۱۳۰- باب تحریم گماشتن دربان براى منع ورود شیعه‏
۱۳۱- باب استحباب معانقه با مؤمن و همراهى و مذاکره با او.
۱۳۲- باب استحباب استفاده رساندن برادران به همدیگر در راه خدا
۱۳۳- باب استحباب بوسیدن مؤمنان یک دیگر را، و محل بوسه‏
۱۳۴- باب کراهت کرنش براى مردم حتّى امام‏
۱۳۵- باب کراهت مجادله و دشمنى با مردم‏
۱۳۶- باب استحباب اجتناب از کینه و عداوت و دشمنى و بغض و …
۱۳۷- باب تحریم مکر، حسد، خیانت و نیرنگ‏
۱۳۸- باب تحریم دروغ‏
۱۳۹- باب تحریم دروغ بستن بر خدا، و پیغمبر و ائمه علیهم السلام‏
۱۴۰- باب تحریم دروغ، بزرگ و کوچک، شوخى و جدى و غیره‏
۱۴۱- باب جواز دروغ در اصلاح بین مردم و عدم جواز راستگویى در فساد
۱۴۲- باب در احکام گمان‏
۱۴۳- باب تحریم دو رو و دو زبان بودن‏
۱۴۴- باب تحریم قهر کردن از مؤمن و استحباب سبقت در آشتى کردن‏
۱۴۵- باب تحریم آزار رساندن به مؤمن‏
۱۴۶- باب تحریم اهانت به مؤمن و خوار داشتن او
۱۴۷- باب تحریم ذلیل شمردن و تحقیر مؤمن‏
۱۴۸- باب تحریم سبک شمردن مؤمن‏
۱۴۹- باب تحریم قطع صله ارحام‏
۱۵۰- باب تحریم جمع آورى موارد لغزشهاى مؤمن براى عیب گرفتن از او
۱۵۱- باب نهى از عیبجویى و سرزنش مؤمن‏
۱۵۲- باب تحریم غیبت کردن از مؤمن‏
۱۵۳- باب تحریم تهمت زدن بر مرد مؤمن و زن مؤمن‏
۱۵۴- باب موارد جواز غیبت کردن‏
۱۵۵- باب وجوب جبران کیفر غیبت کردن با حلال‏طلبى و استغفار
۱۵۶- باب وجوب ردّ غیبت مؤمن و تحریم شنیدن آن‏
۱۵۷- باب تحریم افشاى سرّ مؤمن و عیبجویى از او …
۱۵۸- باب تحریم ناسزا گفتن به مؤمن و محترم داشتن ناموس، مال و خون او
۱۵۹- باب تحریم بد نام کردن مؤمن و سوء نیت داشتن به او
۱۶۰- باب تحریم لعن کردن کسى که نباید او را لعن کرد.
۱۶۱- باب تهمت زدن به مؤمن و بدگمان بودن به او
۱۶۲- باب تحریم ترساندن مؤمن و لو با نگاه‏
۱۶۳- باب تحریم کمک به قتل و اذیت مؤمن گر چه با کلمه‏اى باشد
۱۶۴- باب تحریم سخن چینى و تفرقه افکنى‏
۱۶۵- باب استحباب نگاه کردن به اولاد صالح پیغمبر (ص)
۱۶۶- باب استحباب نگاه کردن به پدر و مادر و به قرآن و به روى عالم‏

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۱/۰۹/۰۹
فرهنگ معاشرت

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی